Zateplenie, kompletná obnova bytového domu

Od začiatku až po úspešnú kolaudáciu

AKO ZAČAŤ

Na začiatku všetkého je vôľa vlastníkov pustiť sa do zložitého procesu, akým obnova domu rozhodne je.
Ak o nej reálne uvažujete, je dôležité prejsť od myšlienky k činnom.

PRVÉ JEDNANIA

Zorientovať sa v problematike zatepľovania si vyžaduje odbornosť, skúsenosti a rozhľad.
Prvé stretnutie so zástupcami vlastníkov je vlastne voľným rozhovorom na tieto témy.
Zisťujeme rozsah budúcich prác, snažíme jednoducho, vecne a jasne vysvetliť podstatu problematiky kompletnej renovácie domu od A po Z.
Ak máme tieto kroky za sebou a chceme sa posunúť bližšie k cieľu, potrebujeme projektovú dokumentáciu.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Je alfa a omega kvalitnej obnovy domu.
Je potrebné aby ju vypracoval odborne spôsobilý projektant, ktorý má skúsenosti s podobnými projektmi. Profesionálny projektant si vždy predmetný objekt osobne pozrie a zdokumentuje fotografiami.
Úzko komunikuje so zástupcom vlastníkov, dôkladne sa oboznámi zo všetkými skutočnosťami, ktoré súvisia s budúcou obnovou domu. Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie trvá niekoľko týždňov.
Ak máme vypracovaný projekt, môžeme zažiadať o stavebné povolenie.
Tento proces trvá niekoľko týždňov.
Právoplatné stavebné povolenie je potrebné dokladovať k žiadostiam o úvery a dotácie.

ROZPOČET

Súčasťou projektovej dokumentácie je výkaz výmer.
Laicky povedané – sú to všetky rozmery všetkých objektov, ktoré naceníme v našich realizačných cenách.
Z rekapitulácie objektov sa tak môžete dozvedieť, koľko zaplatíte za jednotlivé objekty stavby.
Teda viete presne, koľko Vás bude stáť zateplenie strechy, priečelí, štítových stien, sokla, pivničných priestorov.
Aká bude celková cena za sanáciu loggii prípadne balkónov, koľko zaplatíte za výmenu okien, dverí, realizáciu okapového chodníka, modernizáciu rozvodov, výťahov a všetkých ostatných naprojektovaných častí.
To ale neznamená, že všetko musíte aj realizovať. Naši kolegova sú odborníkmi v danej problematike.
Dokážu Vám odborne poradiť a vybrať pre Vás najefektívnejší variant. Do úvahy vezmeme nielen výšku investície ale aj výšku tvorby fondu opráv.
Tak môže nájsť najoptimálnejší variant pre vlastníkov konkrétneho domu.

FINANCOVANIE - odkiaľ vziať peniaze

Financovanie obnovy bytového domu je možné realizovať niekoľkými spôsobmi.

Štátne úvery a dotácie :

O aktuálnej možnosti získať úver alebo dotácie Vám radi odpovieme osobne.
O tom na čo máte nárok, čo a kedy môžete žiadať, ako reálne financie získať vysvetlíme pri osobnom jednaní.

SCHÔDZA VLASTNÍKOV

Investičný zámer schvaľuje 2/3 väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov na schôdzi vlastníkov.
Schôdzu zvoláva správca prípadne predseda spoločenstva vlastníkov bytov. Na schôdzu sú vlastníci pozývaní pozvánkou.
Tá musí obsahovať: miesto, čas konania a program schôdze.
Ak máte obavy z toho, že sa na schôdzi nebude vedieť zúčastniť v danom čase dostatočný počet vlastníkov, môžete o niektorých záležitostiach hlasovať aj písomne.
Ste spoločenstvo vlastníkov a máte obavy, že niečo urobíte nesprávne?
Neviete čo všetko musí obsahovať pozvánka, uznesenie, zápisnica, hlasovací lístok, prezenčná listina ?
Naši kolegovia Vám radi poradia.
Pripravia všetko potrebné na hladký priebeh schôdze v zmysle platnej legislatívy.

KOLAUDÁCIA A ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Záver celého snaženia a niekoľkomesačnej práce sa kolaudáciou zavŕši.
Ku kolaudácii je potrebné doložiť vypracovaný energetický certifikát budovy.
Podokončujú sa práce, do finále dotiahnu nedorobky a drobné nedostatky.
Ak došlo k nejakým zmenám oproti projektu, musia byť zakreslené v projekte skutočného vyhotovenia.

Kvalita a Vaša spokojnosť je náš prvoradý cieľ